Вторник 16 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Устав на Сдружение Асоциация Хипофиза - Членство,права и задължения/Органи на организацията

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share

 

      II.ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

          Членство

Чл. 8

(1) Членове на Организацията могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически лица, страдащи от редки болести на хипофизата или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Организацията.

(2) Членове на Организацията могат да бъдат и български или чуждестранни юридически лица - сдружения с нестопанска цел, - обединения на физически лица, страдащи от редки болести на хипофизата или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Организацията.

           Придобиване на членство

 Чл. 9 Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателя на УС до УС на Организацията, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на Организацията.

Чл. 10 Председателят на УС е длъжен да включи въпросът за приемането на новите членове на първото заседание на УС на Организацията, следващо подаването на молбата за членство

            Членски права и задължения

 Чл. 11

(1) Членовете на Организацията имат право:

1.Да гласуват в Общото събрание на Организацията.
2.Да избират и да бъде избирани за членове на органите на Организацията.
3.Да получават информация за дейността на сдружението и неговите органи, както и да изразяват свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността на Организацията.

(2)Членовете на Организацията са длъжни:

1.Да изпълняват съвестно поетите ангажименти към Организацията.
2.Да спазват Устава и да работят за постигане целите на Организацията.
3.Да пазят доброто име на Организацията и да пропагандират целите и.

           Прекратяване на членство

Чл..12 Членството в Организацията се прекратява:

1. С писмено заявление за напускане от член на Организацията до Общото събрание.
 2.При изключване по решение на ОС, в случаите на неизпълнение решенията на управителните органи на Организацията и грубо нарушаване на Устава, както и при действия, уронващи престижа и доброто име на сдружението.
3.При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение, както и при обявяване в ликвидация (за юридическите лица).
4. При прекратяване на Организацията.

 Чл. 13

(1) В хипотезата на изключване на член на Организацията, ОС уведомява съответния член за постъпилото предложение и изслушва становището му.

(2) Изключеният на сдружението няма право да претендира за връщане на внесените от него евентуални вноски.

      III. ОРГАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 14

(1) Органи на Организацията са Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

(2) По решение на Управителния съвет на Организацията за осъществяване на конкретни проекти могат да се създават постоянни или временни помощни органи на сдружението - комисии, работни групи, консултативни съвети и др.

(3) За участие в помощните органи могат да бъдат канени  като консултанти специалисти от страната и чужбина, които не са членове на Организацията. Те могат да дават мнения и становища, които да бъдат използвани за постигане целите на Организацията.