Вторник 16 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Устав на Сдружение Асоциация Хипофиза - Управителен съвет / Председател

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share

 

            Управителен съвет

 Чл. 26 УС се състои от три лица, членове на Организацията, избрани от ОС за срок от 5 години. До вписване в регистъра на съда на новоизбрания УС, старият продължава да действа като изпълнява правата и задълженията си.

                Заседания на Управителния съвет

 Чл.27 (1) УС заседава най-малко веднъж на три месеца и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.

  (2)УС може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

  (3)Заседанията се водят от Председателя на УС, а в негово отсъствие от някой от членовете.

            Кворум

Чл. 28 (1) Заседанията на УС са редовни, ако присъстват повече от половината му членове (обикновено мнозинство), като при отсъствие на членове заседанието се отлага с един час след което се провежда от явилите се членове.

(2) В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ "присъстващо" е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

           Мнозинство

Чл. 29 УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно избор на ликвидатор на Организацията, както и решенията за разпореждане с имуществото на Организацията и за определяне реда и организацията на дейността на Организацията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

            Право на глас

 Чл. 30 Всеки член на УС, включително и неговия Председател, има право на един глас. Гласуването на член на УС, направено по реда на чл. 28, ал. 2 се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

            Компетентност

 Чл. 31 Управителният съвет:

1.  Организира и следи за изпълнението на решенията на ОС.
2.  Ръководи цялостната дейност на Организацията между две отчетни събрания.
3.  Създава, преобразува и закрива постоянните и временни помощни органи на сдружението, назначава и освобождава техните ръководители. Изготвя планове и програми за постигане целите на Организацията, приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление.
4.  Изготвя и внася в ОС проектобюджета на Организацията и следи за неговото изпълнение.
5.  Приема и внася в ОС годишен доклад за дейността на сдружението.
6.  Избира измежду членовете си Председател на Организацията.
7.  Приема членове на Организацията.
8.  Изработва и представя за утвърждаване от ОС на вътрешни правила за прилагане на настоящия Устав.
9. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Организацията.
10. Поддържа контакти с държавни, обществени, научни, кооперативни и други органи и организации и с частни лица във връзка с изпълнение целите на сдружението.
11. ОС може с решение да предостави и други пълномощия на УС.

           Председател

 Чл. 32 Председателят на Организацията се избира от Управителния съвет измежду неговите членове. Председателят на Организацията е и Председател на Управителния съвет на Организацията.

  Чл.33 Правомощия на Председателя:

1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС.
2.  Представлява Организацията в страната и чужбина в отношенията и с държавата, общините, финансовите и банковите институции, другите обществени организации и с трети физически или юридически лица.
3.Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.