Събота 20 Апр 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Устав на Сдружение Асоциация Хипофиза

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share

 

                          

Лого на Асоциация Хипофиза       I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Статут и вид

 Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА " , е непартийно, доброволно, независимо сдружение на хора с редки болести на хипофизата и техните семейства, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, законите и този Устав.


(2) АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА е юридическо лице с не стопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с не стопанска цел, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

(3) АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните членове не носят отговорност за задълженията на сдружението.

          Наименование, седалище и адрес на управление

 Чл. 2 Наименованието на сдружението е: " АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА",изписано и на английски език ”PITUIATARY ASSOCIATION".

Чл. 3 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА е със седалище и адрес на управление:гр.Варна ул.”Братя Георгиевич”36 ет.4 офис 12

          Срок

Чл. 4 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА не се ограничава със срок или друго условие.

           Предмет на дейност

 Чл. 5 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА има следния предмет на дейност

      ° действа като представител на своите членове и изразител на интересите
им;

       ° при осъществяване на всестранни връзки с държавни органи и организации, с представители на бизнеса, , със структури на гражданското общество и със сродни организации в страната и чужбина, целящи създаване на най-благоприятни условия на лечение и живот на болните от редки болести на хипофизата – акромегалия, Синдром на Кушинг и др.

        ° информационна,образователна,пропагандно-рекламна и консултантска
дейност, доколкото тя е свързана с основната на Асоциацията.

         Цели на Организацията

 Чл.6 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА има за цел:

 - защита на правата на хората с редки болести на хипофизата

 -  подобряване качеството на живот на страдащите от редки болести на хипофизата;

 -  подобряване обучението на лекарите от различните специалности за контрол на редките болести на хипофизата, посредством научни разработки, консултантски услуги, семинари, взаимно подпомагане и др.;

 

 - разпространение на знание, умения, литература и др. за повишаване квалификацията в областта на лечението и профилактиката на редките болести на хипофизата и особено ранната им диагностика;

  - съдействие за пропагандиране на местните и международни идеи за механизмите на контрол на тези болести;

   - подпомагане дейността и подобряване ефективността на държавните институции и учреждения по отношение на законодателството и други техни инициативи в областта на лечението и профилактиката на тези заболявания;

  - осъществяване на контакти и постоянен диалог между Организацията и  ръководните органи и инстанции в Република България, имащи отношение към редките болести на хипофизата  (Министерство на Здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална Здравно осигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудово-експертна лекарска комисия и др.);

  - предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от болестите;

  - социално и професионално реинтегриране на болните от редки болести на хипофизата;

- подобряване степента на информираност и взаимна помощ между 
членовете и учредителите на Асоциацията;

  - подобряване на публичната информираност относно процесите, свързани с целите на Асоциацията;

  - създаване на условия за контакт и международно сътрудничество със сходни организации и институции;

  - осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от редки болести на хипофизата в РБългария и чужбина.

           Средства за постигане на целите

  Чл. 7 

 - Извършване на проучвания, провеждане на консултации, разработка  на програми, проекти и планове, съдействащи за решаване проблемите на болните от редки болести на хипофизата;

  - организиране на заседания, кръгли маси, работни срещи,симпозиуми и др. за обмяна на идеи, опит и познания в сферата на профилактика, диагностика и лечение на редки болести на хипофизата;

  - поддържане на контакти със сродни формации у нас и в чужбина  и участие в тематични срещи, конгреси и други форуми,провеждани в страната и чужбина, в областта на здравеопазването и по-специално профилактиката и лечението на редки болести на хипофизата;

  - предложения и идеи за координиране дейността на държавните институции   и неправителствените организации за участието им във всякакви мероприятия и прояви в областта на здравеопазването;

  - съдействие за прилагане на европейските и световни норми при лечение на редки болести на хипофизата;

 - разпространение на информационни материали сред медицинските
 среди, болните от редки болести на хипофизата и обществото;

  - участие в различни инициативи за анализ и предложения, относно промени  в действащата нормативна база, регулираща здравеопазването;

 


 

      II.ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

          Членство

Чл. 8

(1) Членове на Организацията могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически лица, страдащи от редки болести на хипофизата или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Организацията.

(2) Членове на Организацията могат да бъдат и български или чуждестранни юридически лица - сдружения с нестопанска цел, - обединения на физически лица, страдащи от редки болести на хипофизата или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Организацията.

           Придобиване на членство

 Чл. 9 Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателя на УС до УС на Организацията, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на Организацията.

Чл. 10 Председателят на УС е длъжен да включи въпросът за приемането на новите членове на първото заседание на УС на Организацията, следващо подаването на молбата за членство

            Членски права и задължения

 Чл. 11

(1) Членовете на Организацията имат право:

1.Да гласуват в Общото събрание на Организацията.
2.Да избират и да бъде избирани за членове на органите на Организацията.
3.Да получават информация за дейността на сдружението и неговите органи, както и да изразяват свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността на Организацията.

(2)Членовете на Организацията са длъжни:

1.Да изпълняват съвестно поетите ангажименти към Организацията.
2.Да спазват Устава и да работят за постигане целите на Организацията.
3.Да пазят доброто име на Организацията и да пропагандират целите и.

           Прекратяване на членство

Чл..12 Членството в Организацията се прекратява:

1. С писмено заявление за напускане от член на Организацията до Общото събрание.
 2.При изключване по решение на ОС, в случаите на неизпълнение решенията на управителните органи на Организацията и грубо нарушаване на Устава, както и при действия, уронващи престижа и доброто име на сдружението.
3.При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение, както и при обявяване в ликвидация (за юридическите лица).
4. При прекратяване на Организацията.

 Чл. 13

(1) В хипотезата на изключване на член на Организацията, ОС уведомява съответния член за постъпилото предложение и изслушва становището му.

(2) Изключеният на сдружението няма право да претендира за връщане на внесените от него евентуални вноски.

      III. ОРГАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 14

(1) Органи на Организацията са Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

(2) По решение на Управителния съвет на Организацията за осъществяване на конкретни проекти могат да се създават постоянни или временни помощни органи на сдружението - комисии, работни групи, консултативни съвети и др.

(3) За участие в помощните органи могат да бъдат канени  като консултанти специалисти от страната и чужбина, които не са членове на Организацията. Те могат да дават мнения и становища, които да бъдат използвани за постигане целите на Организацията.

 


 

            Общо събрание

 Чл. 15 Общото събрание е върховен орган на Организацията и се състои от всички членове на Организацията.

            Право на глас

 Чл. 16 Всеки член на Организацията има право на един глас при вземане на решения на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване се допуска.

            Конфликт на интереси

 Чл. 17 Представител или упълномощено от него лице не може да участва в гласуването за:

1.Предявяване на искове срещу него;
2.  Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Организацията;
3.  При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

             Свикване на Общото събрание

 Чл. 18 (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания в населеното място, в което се намира седалището на сдружението най-малко веднъж годишно по решение на УС или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Организацията.

 

 

(2) Свикването става с писмена покана, получена от всеки член на Сдружението най-малко един месец преди провеждането му и която съдържа датата, мястото, часа, дневния ред и по чия инициатива се свиква събранието. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(3)  Поканата за свикване на Общото събрание се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на подходящо място в сградата, където се намира седалището на Организацията най-малко един месец преди насрочения ден.

 Чл. 19 Извънредно Общо събрание се свиква:

1. По решение на УС на Организацията.
2.По искане на 1/3 от членовете на Организацията.

           Списък на присъстващите

Чл. 20 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на събранието.

           Протокол

Чл. 21 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

           Кворум

Чл. 22 (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, когато на заседанията му присъстват или се представляват повече от половината от всички членове на Организацията.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

            Мнозинство

Чл. 23 (1) Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Решенията за изменения и допълнения в Устава, както и за прекратяване или преобразуване на Организацията се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието членове.

           Компетентност

Чл. 24 (1) Общото събрание има следните права:

  1.Приема, изменя и допълва Устава на Организацията.

 2.Избира за срок от пет години Управителен съвет; освобождава отделни негови членове, когато не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите за страната и избира нови на тяхното място.

  3. Изключва членове.

  4. Приема програма за дейността и развитието на Организацията.

  5. Приема финансовите отчети и отчетът на УС.

  6. Приема бюджета на Организацията за всяка календарна година.

  7.Взема решение за участие на Организацията в други организации.

  8. Приема други вътрешни актове.

  9. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

10. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

 11. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Организацията.

12. Отменя решения на други органи на Организацията, които противоречат на Устава и другите вътрешни актове на Организацията.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 не могат да се възлагат на други органи на Организацията.

Чл.25 (1) Решенията ОС са задължителни за другите органи на Организацията.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(3)  Решенията на органите на Организацията, които противоречат на закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да се оспорят пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Организацията или от друг нейн орган, отправено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.

 


 

            Управителен съвет

 Чл. 26 УС се състои от три лица, членове на Организацията, избрани от ОС за срок от 5 години. До вписване в регистъра на съда на новоизбрания УС, старият продължава да действа като изпълнява правата и задълженията си.

                Заседания на Управителния съвет

 Чл.27 (1) УС заседава най-малко веднъж на три месеца и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.

  (2)УС може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

  (3)Заседанията се водят от Председателя на УС, а в негово отсъствие от някой от членовете.

            Кворум

Чл. 28 (1) Заседанията на УС са редовни, ако присъстват повече от половината му членове (обикновено мнозинство), като при отсъствие на членове заседанието се отлага с един час след което се провежда от явилите се членове.

(2) В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ "присъстващо" е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

           Мнозинство

Чл. 29 УС взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно избор на ликвидатор на Организацията, както и решенията за разпореждане с имуществото на Организацията и за определяне реда и организацията на дейността на Организацията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

            Право на глас

 Чл. 30 Всеки член на УС, включително и неговия Председател, има право на един глас. Гласуването на член на УС, направено по реда на чл. 28, ал. 2 се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

            Компетентност

 Чл. 31 Управителният съвет:

1.  Организира и следи за изпълнението на решенията на ОС.
2.  Ръководи цялостната дейност на Организацията между две отчетни събрания.
3.  Създава, преобразува и закрива постоянните и временни помощни органи на сдружението, назначава и освобождава техните ръководители. Изготвя планове и програми за постигане целите на Организацията, приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление.
4.  Изготвя и внася в ОС проектобюджета на Организацията и следи за неговото изпълнение.
5.  Приема и внася в ОС годишен доклад за дейността на сдружението.
6.  Избира измежду членовете си Председател на Организацията.
7.  Приема членове на Организацията.
8.  Изработва и представя за утвърждаване от ОС на вътрешни правила за прилагане на настоящия Устав.
9. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Организацията.
10. Поддържа контакти с държавни, обществени, научни, кооперативни и други органи и организации и с частни лица във връзка с изпълнение целите на сдружението.
11. ОС може с решение да предостави и други пълномощия на УС.

           Председател

 Чл. 32 Председателят на Организацията се избира от Управителния съвет измежду неговите членове. Председателят на Организацията е и Председател на Управителния съвет на Организацията.

  Чл.33 Правомощия на Председателя:

1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС.
2.  Представлява Организацията в страната и чужбина в отношенията и с държавата, общините, финансовите и банковите институции, другите обществени организации и с трети физически или юридически лица.
3.Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.

 


 

       IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 34 Имуществото на Организацията се състои от пари, вещи, недвижими имоти, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и други права, които закона допуска като имущество на юридически лица с нестопанска цел.

           Източници на средства

 Чл.35 (1) Източници на средства на Организацията са:

1.  завещания, дарения от юридически и физически лица;

 2. членски внос;

 3. помощи от национални и международни институции и неправителствени организации;

 4. приходи от стопанската дейност на Организацията.

(2) Физическите и юридически лица, предоставили средства за осъществяване дейността на Организацията могат да осъществяват контрол върху разходването им, както и да посочат целите, за които да бъдат разходвани, когато същите не противоречат на Устава и съдействат за постигане целите на Организацията.

Чл. 36 (1) Финансовите средства на Организацията се изразходват за постигане на неговите цели.

(2) УС изготвя проектобюджет на Организацията, който се приема от Общото събрание на първото му за годината заседание. УС контролира изпълнението на бюджета и се отчита пред ОС.

           Стопанска дейност

Чл. 37 (1) Организацията може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност като:

1. организиране на конференции и работни сесии;
2. организиране на концерти, изложби и други културни събития;
3.  извършване на публикации, издаване на специализирана медицинска литература;
4. преводи, разпространение на статии и други материали с научен характер, свързани с постигане на основните цели на Организацията.

(2)Организацията използва приходите от тази дейност само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

(3)Организацията не разпределя печалба.

      V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 38 Организацията се прекратява:

1. С решение на ОС на Организацията.

2.  С решение на окръжния съд по седалището на Организацията, когато:

     а) Организацията не е учреден по изискващия се съгласно закона ред;
     б)  извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави;
      в)Организацията е обявена в несъстоятелност.

            Ликвидация

Чл. 39 (1) При прекратяване на Организацията се извършва ликвидация.

(2)Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
(3)Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(4)Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Организацията се 

 
       VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 40 За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните норми на действащото гражданско законодателство.

Уставът на сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА" е приет на учредително събрание, състояло се на 05 януари 2012г.

            Учредители:

1. Ваня Добрева        ..............................

2. Надежда  Йовчева ...............................

 3. Румелия  П.           ...............................

 4. Йовка  П.               ...............................

 5. Андрей П.              ...............................

 6. Станка  М.             ...............................

 7.Румяна  Бр.            ................................